Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - co należy załączyć?

Do wniosku należy dołączyć:

  • jeden egz. kopii mapy zasadniczej w obowiązującej skali, obejmującej obszar wnioskowanej działki z pieczątką;

  • jeden egz. Kopii mapy zasadniczej z oznaczeniem: granic terenu objętego wnioskiem, obszaru, na który planowana inwestycja będzie oddziaływać, planowanego sposobu zagospodarowania, charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej;

  • jeden egz. kopii mapy zasadniczej w obowiązującej skali, obejmującej obszar wokół wnioskowanego terenu o promieniu 3-krotnej szerokości frontu działki i nie mniejszym niż 50 m - w celu przeprowadzenia analizy urbanistycznej zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003 nr 89 poz. 717 tj z późn. zm);

  • jeden egz. kopii mapy ewidencyjnej;

  • kopię ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie z art. 71 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) - Dz.U z 2008r Nr 199 Poz. 1227;

  • wstępne zapewnienia dostaw projektowanych mediów (woda, kanalizacja sanitarna i deszczowa), energia elektryczna, gaz);

  • wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny w celu udokumentowania dostępu do drogi publicznej (w przypadku służebności drogowej);

  • imienne pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia Pełnomocnika, opłacone opłatą skarbową w wys. 17,00 zł;

  • odpis z KRS określający osoby mające prawo do reprezentowania firmy lub organizacji

  • opłatę skarbową z wyłączeniem m.in. budownictwa mieszkaniowego.

 

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 tekst jednolity z późn. zm.).

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Ostatnio dodane

September 28, 2017

September 3, 2017

September 2, 2017

June 18, 2017

Please reload

Archiwum
Please reload

©2010 Studio projektowe: dbg DESIGNS. Wszelkie prawa zastrzeżone